Anslagstavla

När ett protokoll från ett sammanträde är justerat publiceras det på anslagstavlan. Det innebär att från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Anslag
Det finns inga anslag att visa.

 

Vill du överklaga ett beslut?

Den som är folkbokförd, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i någon av de medlemskommuner som ingår i Räddningstjänsten Mälardalens förbund kan enligt kommunallag (2017:725) överklaga direktionens beslut genom laglighetsprövning.

Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten om beslutet har kommit till på lagligt sätt,

  • beslutet rör något som är en angelägenhet för kommunalförbundet,
  • det organ som fattat beslutet har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. Domstolen kan inte ändra beslutet. Begäran om laglighetsprövning ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Uppsala inom 22 dagar från det att kommunalförbundet anslagit det justerade protokollet över beslutet. I överklagandet ska anges

  • vilket beslut som överklagas,
  • vilket organ eller vilken person som har fattat beslutet,
  • varför beslutet anses oriktigt och de omständigheter som överklagandet grundas på samt namn, personnummer, postadress och telefonnummer till den som överklagar beslutet.

Överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala

Senast uppdaterad: